Privacybeleid

Privacy Verklaring

Coffeelab Roasters BV respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Coffeelab Roasters BV verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Coffeelab Roasters BV verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt Coffeelab Roasters BV veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Coffeelab Roasters BV

Doel verwerking persoonsgegevens

Coffeelab Roasters BV verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden: 

– omschrijving van doelen waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt

– innen van declaraties

– voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.

– marketing- en communicatie activiteiten.

– werving en selectie.

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Coffeelab Roasters BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

– Coffeelab Roasters BV volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

– Coffeelab Roasters BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Coffeelab Roasters BV verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt: 

a. Bedrijfsnaam en KvK-nummer (indien van toepassing)

b. Voor- en achternaam

c. Geslacht

d. (Zakelijk) e-mailadres

e. Telefoonnummer

f. Functie contactpersoon (indien van toepassing)

g. Adres

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Coffeelab Roasters BV omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden. 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Coffeelab Roasters BV verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG: 

– wettelijke verplichting

– uitvoering van een overeenkomst

– verkregen toestemming van betrokkene(n)

– gerechtvaardigd belang

Coffeelab Roasters BV maakt ook gebruik van cameratoezicht in en rondom de locaties Cofeelab UC BV te EIndhoven en Coffeelab DB BV te ‘s-Hertogenbosch.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die door middel van het

cameratoezicht op voornoemde locaties worden verkregen, is Coffeelab Roasters BV.

Onze contactgegevens treft u onderstaand aan.

Aan, rond en in de gebouwen op voornoemde locaties hangen meerdere (zichtbare)

camera’s. De aanwezigheid van de camera’s is ter plaatse aangegeven met stickers, bordjes

dan wel andere aanduidingen.

De aanwezige camera’s zijn bedoeld om de (sociale) veiligheid van de personen aanwezig

in en rondom de voornoemde locaties en de bescherming van gebouwen en eigendommen

te verhogen. De gegevensverwerking die als gevolg daarvan plaatsvindt, is noodzakelijk voor

de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Coffeelab Roasters BV . tot

beveiliging van personen en goederen. 

Toegang tot de camerabeelden is enkel mogelijk voor geautoriseerde personen. De

camerabeelden worden maximaal 30 dagen bewaard voordat ze automatisch worden

gewist, tenzij er een calamiteit heeft plaatsgevonden. In dat geval worden de beelden

gewist wanneer ze niet meer nodig zijn in het kader van de calamiteit.

Bij een calamiteit kunnen de camerabeelden, binnen de wettelijke kaders, ter beschikking

worden gesteld aan politie en justitie ter ondersteuning van een aangifte van een strafbaar

feit. De camerabeelden zullen niet met andere derden worden gedeeld, tenzij daar een

(wettelijke) verplichting toe bestaat.

De camerabeelden zouden mogelijk kunnen worden opgeslagen op servers die zich buiten

de EER bevinden. Indien dat het geval is, zal Coffeelab Roasters BV  er voor de doorgifte eerst

op toezien dat de privacyrechten gewaarborgd blijven.

Delen van persoonsgegevens met derden 

Coffeelab Roasters BV deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Coffeelab Roasters BV, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. 

Daarnaast kan Coffeelab Roasters BV persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Coffeelab Roasters BV uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Coffeelab Roasters BV ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.    

Beveiliging persoonsgegevens

Coffeelab Roasters BV hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Coffeelab Roasters BV gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Coffeelab Roasters BV in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Coffeelab Roasters BV bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. 

Privacy rechten van betrokkenen 

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Coffeelab Roasters BV aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan: 

Coffeelab Roasters BV  t.a.v. Jeroen op mail adres: marketing@coffeelab.nl 

Wij zullen u binnen enkele werkdagen antwoord geven. Voor dringende vragen kunt u Coffeelab Roasters BV telefonisch bereiken via 088 346 3400

Ter verduidelijking wordt onder de rechten van betrokkene begrepen:

a. recht op informatie (ontvangst privacyverklaring)

b. recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke)

c. recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens)

d. recht van verzet

e. recht op dataportabiliteit 

f.  recht op vergetelheid

g. recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens

h. recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Coffeelab Roasters BV neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media 

Op de website(s) van Coffeelab Roasters BV, (https://coffeelab.nl), zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Coffeelab Roasters BV houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies 

Coffeelab Roasters BV houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Coffeelab Roasters BV verkocht aan derden. 

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Coffeelab Roasters BV te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Coffeelab Roasters BV op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken. 

De website van Coffeelab Roasters BV maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Coffeelab Roasters BV geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Coffeelab Roasters BV heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen. 

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Op de website(s) biedt Coffeelab Roasters BV een blog of forum aan die vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend via de contactgegevens onder ‘Privacy rechten van betrokkenen Coffeelab Roasters BV is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek Coffeelab Roasters BV dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.    

Aanpassing privacy statement

Coffeelab Roasters BV heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op https://coffeelab.nl gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

Vragen & Contact  

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensverwerking / Privacy Officer van Coffeelab Roasters BV via Marketing@coffeelab.nl .

Coffeelab Roasters BV

Lichttoren 344

5611 BJ Eindhoven

Locaties

Coffeelab Den Bosch

Stationsweg 35

5211 TV ‘s-Hertogenbosch

088 346 3400

Coffeelab UC Eindhoven

Stationsplein 17

5611 AC Eindhoven

088 346 3400

Deze privacy verklaring is op November 2018 vastgesteld.  

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.